Reklamačné podmienky

Reklamačné podmienky

Reklamačné podmienky internetového obchodu www.moja-drogeria.sk

1.Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený len o predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.

2. V prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo k predávajúceho na kupujúceho, kupujúci si v zmysle platnej legislatívy reklamáciu vybaviť až po úplnej úhrade v zmysle § 151a Občianskeho zákonníka.

3. Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka. Ak kupujúcim nie je spotrebiteľom /ale je právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ/, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne v deň jeho prevzatia.

4. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady.

5. Zodpovednosť za vady sa nevťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:

a. k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,

b. nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,

c. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru,

d. zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,

e. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,

f. používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.

6. Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.

7. Zodpovednosť za vady sa nevťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.

8. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu uvedenú nižšie avšak nie na dobierku alebo osobne doniesť na kontaktnú adresu. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a odporúčame priložiť vyplnený Reklamačný formulár. Reklamáciu je potrebné zaslať výhradne písomne (poštou) alebo osobne (nie formou e-mailu).

9. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.

10. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, vodôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

11. Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:

a. pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto o opravy vady (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby,

b. pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí).

c. reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie. Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov a. b. c.

12. pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko tovar pri preprave sa môže poškodiť, odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete že obal je nepoškodený.

13. Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenie kupujúceho.

14. Kontakt: Nexus Technology s.r.o., Hattalova 4, 831 03 Bratislava info@nexustek.sk +421 905 241 244

15. Formulár reklamácie - link

V Bratislave dňa 1.1.2021

 

Reklamační podmínky český jazyk

 

Reklamační podmínky internetového obchodu www.moja-drogeria.sk

 

1. Reklamovat lze pouze zboží, které bylo zakoupeno pouze u prodávajícího a jež je vlastnictvím kupujícího.

 

2. V případě, že vlastnické právo ještě nepřešlo z prodávajícího na kupujícího, uplatňuje kupující reklamaci podle platné legislativy teprve po úplné úhradě ve smyslu § 151 občanského zákoníku.

 

3. Pokud kupujícím je spotřebitel (fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání), je na veškeré nabízené zboží poskytována záruka v délce 24 měsíců, pokud není u zboží uvedeno jinak, a postupuje se ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku. Pokud kupujícím není spotřebitel (je to však právnická osoba nebo fyzická osoba – podnikatel), postupuje se ve smyslu ustanovení Obchodního zákoníku a záruční doba je 1 rok. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží od přepravní společnosti nebo přímo od prodávajícího, pokud si zboží přebírá kupující osobně v den jeho převzetí.

 

4. Kupující je povinen reklamaci uplatnit bezodkladně u prodávajícího, a to ihned po zjištění vady.

 

5. Odpovědnost za vady se nevztahuje na vady vzniklé v důsledku:

a. mechanického poškození výrobku způsobeného kupujícím,

b. nesprávného zacházení s výrobkem způsobem jiným, než který je uveden v návodu k použití,

c. používání zboží v podmínkách, které vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy neodpovídají přirozenému prostředí zboží,

d. zanedbání péče a údržby o zboží,

e. poškození zboží nadměrným zatěžováním,

f. používání zboží v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy nebo jiným porušením záručních podmínek.

 

6. Z odpovědnosti za vady jsou také vyjmuty vady, které vznikly při živelní pohromě.

 

7. Odpovědnost za vady se nevztahuje ani na běžné opotřebení zboží (nebo jeho části) způsobené jeho používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nelze ji reklamovat.

 

8. Reklamované zboží je třeba zaslat na naši adresu uvedenou níže, nikoli však na dobírku, nebo osobně přinést na kontaktní adresu. Zboží je třeba vhodně zabalit, aby se během přepravy nepoškodilo, a doporučujeme je zaslat doporučeně, případně jako pojištěnou zásilku. Ke zboží je třeba připojit kopii dokladu o koupi (fakturu) a doporučujeme přiložit vyplněný Reklamační formulář. Reklamaci je třeba zaslat výhradně písemně (poštou) nebo osobně (nikoli formou e-mailu).

 

9. Prodávající potvrdí přijetí reklamace a vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě. Za den uplatnění reklamace se považuje den jejího doručení prodávajícímu. Pokud nelze potvrzení doručit ihned, je třeba je doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však společně s dokladem o vyřízení reklamace. Potvrzení o vyřízení reklamace bude zasláno písemně.

 

10. Prodávající je povinen určit způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech do 3 dnů ode dne uplatnění reklamace. V odůvodněných případech, zejména pokud je zapotřebí složité technické hodnocení zboží, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace vyřídí reklamaci prodávající ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne jejího uplatnění. Po uplynutí 30denní lhůty k vyřízení reklamace má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit a bude mu vrácena plná částka za zboží, nebo má právo na výměnu zboží za nové.

 

11. Práva kupujícího při uplatnění reklamace:

a. v případě odstranitelné vady má kupující právo, aby byla vada odstraněna bezplatně, řádně a včas. O způsobu odstranění vady rozhoduje prodávající. Kupující může místo opravy vady (opravy) požadovat výměnu vadné věci za bezvadnou, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnosti vady;

v případě neodstranitelné chyby, která brání řádnému užívání věci k danému účelu, má kupující právo buď na výměnu věci nebo na odstoupení od kupní smlouvy (vrácení peněz).

Reklamace se považuje za vyřízenou, když reklamační řízení skončí předáním reklamovaného zboží, jeho výměnou nebo vrácením kupní ceny zboží, písemnou výzvou k převzetí plnění, nebo jejím důvodným zamítnutím. 12. Nepoškozenost zboží, resp. neporušenost obalu (podle pokynů a., b., c. při přejímce zboží) je třeba zkontrolovat při přejímce zboží.

 

Jelikož se zboží může při přepravě poškodit, doporučujeme kupujícímu zboží rozbalit a prohlédnout si ho v přítomnosti dopravce. Svým podpisem kurýrovi prohlašujete, že je obal nepoškozený.

 

13. Tyto reklamační podmínky jsou nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek a prodávající si vyhrazuje právo je kdykoliv i bez předchozího upozornění kupujícího měnit.

 

14. Kontakt: Nexus Technology s.r.o., Hattalova 4, 831 03 Bratislava info@nexustek.sk +421 905 241 244

 

15. Formulář reklamace – link

V Bratislavě dne 1.1.2021