Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu www.moja-drogeria.sk

 

Článok I. Vymedzenie pojmov

 

 1. Prevádzkovateľom internetovej stránky (e-shopu) je spoločnosť: Nexus Technology spol. s r.o., IČO:

35 713 305, Hattalova 4, 831 03 Bratislava, Slovenská republika, spoločnosť zapísaná v Obchodnom

registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka č. 58760/B.

 

 1. Predávajúcim je: Nexus Technology spol. s r.o., IČO: 35 713 305, Hattalova 4, 831 03 Bratislava,

Slovenská republika, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel

Sro, vložka č. 58760/B

 

 1. Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných v e-shope www.moja-drogeria.sk je spoločnosť: Nexus

Technology spol. s r.o., IČO: 35 713 305, Hattalova 4, 831 03 Bratislava, Slovenská republika,

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka č. 58760/B.

 

 1. Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e- shopu vytvoril objednávku. Pre

účely zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na

základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov

predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len ako „zákon č.

102/2014 Z.z.") sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre

účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.

 

 1. E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje

objednávanie tovarov alebo služieb.

 

 1. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.

 

 1. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb

kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.

 

 1. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej

komunikácie ako aj telefonickej komunikácie.

 

Článok II. Cena

 

 1. Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné vrátane 20 % DPH v mene € alebo pre klientov z Českej

republiky v mene Kč.

 

 1. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu

s výnimkou uvedenou v odseku 3 tohto článku.

 

 1. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade, ak sa pri niektorom tovare objaví cena evidentne chybná,

napr. ak ide o tovar bežne dostupný a všeobecne známy a jeho cena sa odlišuje od ceny obvyklej, alebo

z dôvodu chyby systému sa pri tovare objaví cena "0 EUR" alebo "1 EUR", nedôjde k platnému

uzatvoreniu kúpnej zmluvy, neplatí ustanovenie ods. 2 tohto článku a predávajúci nemá povinnosť tovar

kupujúcemu dodať za cenu chybnú, ale predávajúci je oprávnený kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru

za cenu riadnu. Ak kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže kupujúci od kúpnej

zmluvy odstúpiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo vyhlásiť konkrétnu kúpnu zmluvu za neplatne uzavretú v prípade, ak

sa preukáže to, že kúpna zmluva vznikla na základe zneužitia osobných údajov alebo zneužitia

platobnej karty.

Kupujúci berie na vedomie, že v týchto prípadoch uvedených v odseku 3 tohto článku nemôže dôjsť

k platnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy.

 

 Článok III. Objednávka

 

 1. Objednávka vzniká potvrdením procesu výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane

kompletného vyplnenia objednávkového formuláru. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné

vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo

služby.

 

 1. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb, a teda objednávka sa

stáva pre spotrebiteľa záväznou.

 

 1. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť

alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim, ak tieto všeobecné

obchodné podmienky, zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.

 

 1. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail s potvrdením

prijatia objednávky e-shopom. Tento e-mail nie je potvrdením tovaru v zmysle ods. 3. tohto článku.

 

 1. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.

 

Článok IV. Platobné podmienky

 

 1. Za tovar a služby v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:
 2. platba na dobierku (platíte priamo kuriérovi pri preberaní tovaru – GLS, UPS, CityCourier)
 3. platba prostredníctvom platobnej brány GoPay platba online prevodom alebo platba platobnou kartou

Platobné podmienky GoPay v slovenskom jazyku: Po odoslaní objednávky má Platca možnosť využiť

službu GoPay, ktorá ho presmeruje na internetové bankovníctvo jeho banky. Platca prostredníctvom

internet bankingu odošle Platbu. Predávajúci expeduje tovar ihneď po prijatí potvrdenia o úhrade.

Prevody peňazí sú uskutočňované prostredníctvom účtu spoločnosti GOPAY s.r.o.

Citlivé vstupné údaje, ktoré zadávate do systému internetového bankovníctva, sú chránené platobnými

bránami bánk a nedostávajú sa do prostredia tretích strán. Spracovatelia platieb vidia len informácie

o transakcii, ktoré im oznámi banka s odoslanou transakciou.

Uzavretím kúpnej zmluvy dáva kupujúci predávajúcemu súhlas so spracovaním svojich kontaktných

údajov, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním, Kontaktné údaje,

ktoré kupujúci uvedie pri objednaní, slúžia výhradne pre našu potrebu a nebudú poskytnuté iným

subjektom s výnimkou spracovateľov platieb.

Platobné podmienky GoPay v českom jazyku: Po odeslání objednávky má Plátce možnost využít službu

GoPay, která ho přesměruje na internetové bankovnictví jeho banky. Plátce prostřednictvím internet

bankingu odešle Platbu. Prodávající expeduje zboží ihned po přijetí potvrzení o úhradě. Převody peněz

jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti GOPAY s.r.o.

Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními

branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace

o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.

Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních

údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje,

které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným

subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.

 1. platba pri osobnom prevzatí na predajni – hotovosť, platobná karta
 2. platba na základe zálohovej faktúry – vopred, tovar bude expedovaný po prijatí peňažných

prostriedkov na náš účet,

 1. platba na základe faktúry so splatnosťou uvedenou vo faktúre,
 2. platbu na základe darčekového poukazu.

 

 1. Darčekový poukaz predstavuje predplatený objem peňažných prostriedkov, ktoré môže kupujúci

využiť pri nákupe na základe dostatku voľných predplatených peňažných prostriedkov. Dátum platnosti

kupónu je uvedený na ňom. Nominálnu hodnotu darčekového poukazu je možné dohodnúť s kupujúcim.

 

 

 1. Doplatky pre jednotlivé možnosti platieb sú uvedené v čl. VI týchto všeobecných obchodných

podmienok.

 

 1. V prípade, že kupujúci osobne neprevezme na predajni tovar do 3 pracovných dní, predávajúci od

kúpnej zmluvy odstúpi.

 

 1. Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu možnosti zliav:
 2. zľavu z ceny za registráciu do e-shopu,
 3. zľavu za opakovaný nákup,
 4. zľavu na základe jednorazového zľavového kupónu,
 5. Poskytované zľavy nie je možné kumulovať.
 6. V prípade, že kupujúci objedná tovar, ktorý sa má zhotoviť podľa jeho osobitných požiadaviek, tovar

vyrobený na mieru alebo tovar, ktorý je určený osobitne pre jediného spotrebiteľa, je kupujúci povinný

zaplatiť za tovar v celom rozsahu t.j. 100% kúpnej ceny ešte pred okamihom, kedy predávajúci objedná

tento tovar u svojho dodávateľa resp. objednaný tovar sám začne zhotovovať, t.j. vždy pred

odovzdaním alebo prevzatím tovaru podľa článku IV ods. 1 písm. b., e. alebo f. týchto všeobecných

obchodných podmienok.

 

Článok V. Dodacie podmienky

 

 1. Predávajúci je povinný do 30 dní od vzniku kúpnej zmluvy zaslať kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli

inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota.

 

 1. Ak je tovar skladom, je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase.

 

 1. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom, informujeme o

tom kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok.

 

 1. Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaná faktúra (daňový doklad, faktúra môže byť zaslaná aj e-mailom), návod ako i ostatné dokumenty k

tovaru alebo službe od výrobcu. Faktúra s elektronickým podpisom môže byť zaslaná zákazníkovi aj

prostredníctvom emailu.

 

 1. Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.

 

 1. Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom:
 2. Slovenskej pošty,
 3. kuriérskej spoločnosti,
 4. osobne na zvolenej prevádzke v objednávke,
 5. vlastnou dopravou predávajúceho

 

Článok VI. Poplatky za prepravu, balné – Slovenská republika

 

 1. Pri platbe vopred na bankový účet na základe zálohovej faktúry alebo prostredníctvom platobných

brán si za dopravné účtujeme:

 1. pri doprave Slovenskou poštou s doručením do 2 pracovných dní po expedícii z nášho skladu - 2,40

€ s DPH, platí pre Slovenskú republiku

 1. pri doprave kuriérskou spoločnosťou s doručením do 24 hodín po expedícii z nášho skladu – 6,00 €

s DPH, platí pre Slovenskú republiku, pričom predávajúci si vyhradzuje poskytnúť kupujúcim v určitých

prípadoch akciové ceny platné pri tomto druhu dopravy v zmysle ods. 3 tohto článku. V roku 2020 pri

objednávke nad 100 € bez DPH poskytne predávajúci dopravu zdarma, pri objednávke do 50 € bez DPH

je doprava za 2,40 €.

 1. pri doprave kuriérskou spoločnosťou s doručením do 6 hodín po expedícii z nášho skladu – 6,00 € s

DPH, platí len pre Bratislavu

 1. pri osobnom odbere v mieste prevádzky - zdarma

 

 

 1. Pri platbe na dobierku (platíte pri preberaní kuriérovi):
 2. pri doprave kuriérskou spoločnosťou /UPS, GLS / s doručením do 24 hodín po expedícii z nášho

skladu je príplatok + 2.50€ s DPH – platí pre Slovenskú republiku

 

 1. Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe

pri zasielaní tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto služby.

 

4.Predávajúci môže zaslať tovar, ktorý je okamžite dostupný, kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky

doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtované žiadne

dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítane v objednávke.

 

Článok VIa. Poplatky za prepravu, balné – Česká republika

 

 1. Pri platbe vopred na bankový účet na základe zálohovej faktúry alebo prostredníctvom platobných

brán si za dopravné účtujeme:

 1. pri doprave kuriérskou spoločnosťou s doručením do 24 hodín po expedícii z nášho skladu – 6 € s

DPH /do 1kg/, 7,20€ s DPH /do 3kg/, 8,40€ s DPH /do 5kg/, 12€ s DPH do /10kg/ – ekvivalent v mene

Česká koruna – prepočet kurzom ČNB - aktualizácia každý deň po 16.00hod.

 1. pri osobnom odbere v mieste prevádzky - zdarma

 

 1. Pri platbe na dobierku (platíte pri preberaní kuriérovi):
 2. pri doprave kuriérskou spoločnosťou /UPS alebo DHL/ s doručením do 24 hodín po expedícii z nášho

skladu je príplatok + 2,50€ s DPH – ekvivalent v mene Česká koruna – prepočet kurzom ČNB –

aktualizácia každý deň po 16.00hod.

 

 1. Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe

pri zasielaní tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto služby.

 

4.Predávajúci môže zaslať tovar ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky

doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtované žiadne

dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítane v objednávke.

 

Článok VII. Prevod vlastníckeho práva

 

 1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom vyplatenia plnej ceny t.j.

100% kúpnej ceny za predmet kúpy podľa kúpnej zmluvy.

 

 1. Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci

vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť až v momente úplného zaplatenia

kúpnej ceny predmetu kúpy podľa kúpnej zmluvy.

 

Článok VIII. Storno kúpnej zmluvy

 

 1. Stornovať objednaný tovar alebo službu má kupujúci právo do 24 hodín od vzniku kúpnej zmluvy bez

storno poplatku pri tovare, ktorý je vyrábaný na zákazku, podľa špecifických požiadaviek spotrebiteľa

alebo špeciálne len pre jedného spotrebiteľa.

 

Článok IX. Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

 

 1. Spotrebiteľ má na základe § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z. z. právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do

14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je aj dodanie tovaru,

spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.

 

 1. Spotrebiteľ má právo po prevzatí tovaru v rámci lehoty na odstúpenie od zmluvy tovar rozbaliť

a odskúšať obdobným spôsobom, ako je to obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode, t.j.

odskúšať tovar tak, aby zistil jeho vlastnosti a funkčnosť.

 

 1. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne

doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto

odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená

v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne

predmet kúpy podľa kúpnej zmluvy od ktorej odstupuje v originálnom balení spolu so všetkou

dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola

doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 zákona č.

102/2014 Z.z.). Ak spotrebiteľ už nevlastní originálny obal, je povinný zabezpečiť použitím vhodného

balenia dostatočnú ochranu tovaru pred poškodením pri preprave. Odporúčame kupujúcim, aby si

vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene ako poistenú zásielku. Na

odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenie od kúpnej zmluvy, v ktorom je

potrebné vyplniť všetky potrebné údaje.

 

 1. Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.

 

 1. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v

zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na

objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze

skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak

predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.

 

 1. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

 

 1. Podľa §7 ods. 6 zákona č. 102/2014. Z.z. spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej

je:

 1. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ

vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od

zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby

 1. predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorého cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý

predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

 1. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru

alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

 1. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 2. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia

alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený (napríklad slúchadlá

a pod.),

 1. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným

tovarom,

 1. predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich

dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré

predávajúci nemôže ovplyvniť,

 1. vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to

neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných

dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho

u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

 1. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo

počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

 1. predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh

nedodávaných v ochrannom obale,

 1. poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov,

poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného

času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v

dohodnutej lehote,

 1. poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s

výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením

tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy

 

 1. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad

rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

 

Článok X. Práva a povinnosti zmluvných strán

 

 1. Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.

 

 1. Kupujúci je povinný:
 2. prevziať objednaný tovar,
 3. zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,
 4. prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.

 

 1. Predávajúci je povinný:
 2. dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,
 3. spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru

za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.

 

Článok XI. Ochrana osobných údajov

 

 1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v

znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon č. 18/2018 Z.z.“ alebo „Zákon č. 18/2018 Z.z.“).

 

 1. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej

spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade

kontroly, prípadne sprostredkovateľovi, a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa zákona

č. 18/2018 Z.z.

 

 1. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám,

prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa

sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.

 

 1. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z., a to

konkrétne:

. a) právo na informácie, ktoré je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami,

. b) právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby - § 21 Zákona

č. 18/2018 Z.z. spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely

sú Vaše údaje spracúvane, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný email.,

. c) právo na opravu osobných údajov - § 22 Zákona č. 18/2018 Z.z. Vám umožňuje opraviť

osobné údaje ak sú neaktuálne,

. d) právo na vymazanie osobných údajov - § 23 Zákona č. 18/2018 Z.z. využijete v prípade

ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,

. e) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - § 24 Zákona č. 18/2018 Z.z.

uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so

zákonom,

. f) právo namietať spracovanie osobných údajov - § 27 Zákona č. 18/2018 Z.z.,

. g) právo na prenosnosť osobných údajov,

. h) právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov.

 

 1. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko,

adresa, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, ktoré sú

spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú

uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k

spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích)

listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve.

 

 1. Prevádzkovateľ poveril sprostredkovateľa, ktorý je prevádzkovateľom internetového portálu

heureka.sk so službou Overené zákazníkmi, spoločnosť Heureka Shopping, s.r.o. so sídlom

Karolínska 650/1, 186 00 Praha, IČO: 02387727 / pricemania.sk so službou Hodnotenie

obchodu, spoločnosť Pricemania s. r. o., so sídlom Karpatská 6, 811 05 Bratislava, IČO:

43860599, aby v mene prevádzkovateľa e-shopu spracúvala jednorázovo osobné údaje v

rozsahu meno, priezvisko, e-mail a informácie o objednanom tovare za účelom hodnotenia

kvality nákupu. Pre účely tohto hodnotenie zašle sprostredkovateľ jednorazový e-mail

kupujúcemu s možnosťou hodnotenia.

 

 1. Tieto stránky zaznamenávajú vašu IP adresu, informácie o čase koľko času strávite prezeraním

tých stránok a informácie o tom z akých stránok k nám prichádzate. Cookies sú textové súbory,

ktoré sú ukladané vo vašom počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a

prispôsobenie zobrazenia stránok a vďaka týmto súborom Vám dokážeme ponúknuť kvalitnejší.

Preto tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem. Niektoré súbory cookies sú súbormi

tretích strán, napr. Youtube, Google a podobne.

 

 1. Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v

nastaveniach internetového prehliadača. Ak chcete odmietnuť zbieranie súborov cookies

nastavte si to vo svojom internetovom prehliadači.

 

 1. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov v e-shope na účely e-mailového

marketingu, súhlasil so zasielaním e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu.

 

 1. Osobné údaje pre e-mailové marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová

adresa sú poskytnuté na dobu piatich rokov. Tieto osobné údaje nie sú poskytované tretím

stranám.

 

 1. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania súhlasu so spracúvaním

osobných údajov, pričom tieto okamžite mažeme. Odhlásenie je možné aj prostredníctvom

odškrtnutia políčka v užívateľskom účte používateľa (ak kupujúci požiadal o vytvorenie

užívateľského účtu). Z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na

účely e-mailového marketingu.

 

 1. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov v e-shope na účely SMS marketingu

súhlasil so zasielaním SMS správ na kontaktné telefónne číslo.

 

 1. Osobné údaje pre SMS marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, telefónne číslo sú

poskytnuté na dobu piatich rokov.

 

 1. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných

údajov, pričom tieto okamžite mažeme. Odhlásenie je možné aj prostredníctvom odškrtnutia

políčka v užívateľskom účte používateľa (ak kupujúci požiadal o vytvorenie užívateľského účtu).

Z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na účely e-mailového

marketingu.

 

Článok XII. Náhrada škody pri neprevzatí tovaru

 

 1. Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.

Občiansky zákonník), v prípade že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil

od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar alebo po výzve predávajúceho si v

prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevzal v určenej lehote na odber. Týmto konaním

kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v čl. X bod 2. písm. a), podľa ktorého je kupujúci

povinný prevziať objednaný tovar.

 

 

 1. Pri určovaní výšky náhrady škody, predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady

a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a

administráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou

predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk.

 1. Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z

časti.

 

Článok XIII. Záverečné ustanovenia

 

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné

podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade všeobecných obchodných

podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých

všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a

tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.

 

 1. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.

 

 1. Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné

podmienky a súhlasí s ich znením. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že bol oboznámený

s nasledovným zoznamom servisných stredísk a so spôsobom vybavenia reklamácie, ktorý berie na

vedomie.

 

Nexus Technology spol. s r.o.

Reklamačné oddelenie

Hattalova 4

831 03 Bratislava

 

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k

nahliadnutiu kupujúcim v znení akom sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.

 

 1. Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných

súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým zákona č. 40/1964 Zb,

zákona č. 250/2007 Z.z., zákona č. 102/2014 Z.z., zákona č. 18/2018 Z.z., zákona č. 22/2004 Z.z. ako

aj zákona č. 513/1991 Zb

 

 1. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak

sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou

o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní

odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení

spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie

alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských

sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná

oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom

Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektovalternativneho-

riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý

z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň

môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov online,

ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde

spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

 

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a

účinnosť 1.9.2020.

 

Nastavenia cookies

Používame súbory cookie, aby sme vám umožnili pohodlné prehliadanie webovej stránky a vďaka analýze prevádzky webovej stránky neustále zlepšovali jej funkcie, výkon a použiteľnosť

Nevyhnutné (vždy aktívne, nemožno vypnúť)
Tieto cookie sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky
Analytické
Pomáhajú nám pochopiť, ako používate webové stránky. Môžeme ich použiť na zlepšenie
Profilovanie (marketing)
Vďaka týmto cookie súborom vám môžeme zobrazovať relevantný obsah a reklamy, ktoré pre vás môžu byť zaujímavé a užitočné